بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

22 تومان

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

فهرست مطالب

چکیده

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1- عنوان تحقیق: …………………………. 1

1-2- مقدمه ……………………………….. 1

1-3- بیان مساله: ………………………….. 2

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………… 7

1-5-‌ اهداف پژوهش: …………………………. 9

الف- هدف كلی: …………………………….. 9

ب – اهداف جزئی:……………………………. 9

1-6- پرسشهای پژوهش: ………………………. 9

الف- اصلی:………………………………… 9

ب- فرعی:………………………………….. 9

1-7-‌ متغیرهای پژوهش: ………………………. 10

متغیر پیش بین:…………………………….. 10

متغیر ملاك:……………………………….. 10

متغیر تعدیل كننده …………………………. 10

متغیر كنترل ………………………………. 10

1-8-‌ تعاریف علمی واژه ها:…………………… 10

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها: ……………….. 14

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه…………………………………… 16

الف- بررسی نظریه‌ها…………………………. 19

2-1- ارتباطات……………………………… 19

2-1-1- اهمیت ارتباطات………………………. 19

2-1-2- تعاریف ارتباطات……………………… 22

2-1-3- فرآیند ارتباط……………………….. 26

2-1-3-1- منبع …………………………….. 26

2-1-3-2- رمزگذاری………………………….. 27

2-1-3-3- وسیله…………………………….. 27

2-1-3-4- رمزگشایی………………………….. 28

2-1-3-5- دریافت کننده………………………. 28

2-1-3-6- بازخورد…………………………… 29

2-1-4- مسیر ارتباطات……………………….. 29

2-1-4-1- ارتباطات عمودی…………………….. 29

الف- مسیر رو به پایین………………………. 29

ب- ارتباطات رو به بالا………………………. 30

2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی……………….. 31

2-1-5- مدل ارتباطات………………………… 32

2-1-6- اصول ارتباطات……………………….. 35

2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 38

2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:…….. 38

2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات…………. 40

2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات………. 40

2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات…………… 41

2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 41

2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی ………… 42

2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی…………………….. 43

2-1-9-1- گشودگی……………………………. 43

2-1-9-2- همدلی…………………………….. 45

2-1-9-3- حمایتگری………………………….. 46

2-1-9-4- مثبت گرایی………………………… 46

2-1-9-5- تساوی…………………………….. 47

2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»… 47

2-1-10- موانع ارتباطی ……………………… 48

2-2- قدرت ………………………………… 61

2-2-1- اهمیت قدرت………………………….. 61

2-2-2- تعاریف قدرت…………………………. 62

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ……………. 65

2-2-3-1- قدرت در سطح عمودی………………….. 65

2-2-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان…. 66

2-2-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان…. 69

2-2-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان… 69

2-2-3-2 – قدرت در سطح افقی………………….. 71

2-2-4- روابط قدرت………………………….. 72

2-2-4-1- رابطه صف و ستاد…………………… 73

2-2-4-2- تشكیل دسته‌ها و ائتلاف……………….. 74

2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون… 75

2-2-6- انواع رویكردها به قدرت ………………. 77

2-2-6-1- راسل و قدرت:………………………. 78

2-2-6-2- هیكس، گولت و قدرت: ………………… 79

2-2-6-3- گالبرایت و قدرت: ………………….. 81

2-2-6-4- اتزیونی و قدرت:……………………. 83

ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده ……………….. 85

2-3- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی……….. 85

2-3-1- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل كشور:………. 85

2-3-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور:……. 89

2-4- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت ……………. 99

2-4-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور………. 99

2-4-2- پژوهش‌های انجام شده و در خارج از كشور… 108

نتیجه گیری کلی …………………………… 121

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- جامعه آماری………………………….. 123

3-2- گروه نمونه ………………………….. 123

3-3- روش و طرح نمونه‌برداری…………………. 124

3-4- حجم نمونه……………………………. 124

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها………………….. 125

3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی……. 126

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»… 127

3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه………….. 128

3-6-1- روایی……………………………… 128

3-6-2- اعتبار…………………………….. 128

3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-………… 131

3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……. 131

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمــه………………………………….. 133

تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس: 134

4-1- توصیف داده‌ها:………………………… 135

4-1-1- توصیف مولفه های منابع قدرت:………….. 135

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:……. 138

4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی.. 126

4-1-3- توصیف سایر داده‌ها…………………… 154

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات………. 158

4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی ……… 158

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش……………… 178

5-2- محدودیت‌های پژوهش …………………….. 191

5-3- پیشنهادها……………………………. 192

5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:……………… 192

5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :………………. 193

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان… 70

جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی 92

جدول شماره 2-2-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و كارآموزان تربیت بدنی……………………………….. 96

جدول شماره 2-3- مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی 97

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای 126

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای 127

جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت. 127

جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش 135

جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار 136

جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون 136

جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص 137

جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت 138

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی 139

جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش.. 141

جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار.. 142

جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون.. 143

جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت 144

جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص.. 145

جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش 146

جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد….. 147

جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی 147

جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی 148

جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش… 149

جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور………. 150

جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی 151

جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی 152

جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب 153

جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی….. 154

جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت… 155

جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت 156

جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی….. 156

جدول 4-2-1- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………….. 158

جدول 4-2-2- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………….. 159

جدول 4-2-3- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160

جدول 4-2-4- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات………………………………………… 160

جدول 4-2-5- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………….. 161

جدول 4-2-6- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی162

جدول 4-2-7- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی………………………………. 163

جدول 4-2-8- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-9- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-10- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی165

جدول 4-2-11 – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت 168

جدول 4-2-12- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت 170

جدول 4-2-13- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک………………………………………. 171

جدول 4-2-14- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو ……………………………………… 172

جدول 4-2-15- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه………………………………………. 173

جدول 4-2-16- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار…………………………………….. 174

جدول 4-2-17- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج …………………………………….. 175

جدول 4-2-18- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش………………………………………. 176

جدول 4-2-19- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت……………………………………… 177

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی.. 139

نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش….. 141

نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار…… 142

نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون…. 143

نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت … 144

نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص…… 145

نمودار 4-1-7- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش…… 149

نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور………….. 150

نمودار 4-1-9- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی 151

نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی 152

نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب. 153

نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی…….. 154

نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی…….. 157

پیوستها

عنوان

1- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی

2- پرسشنامه منابع قدرت

3- معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی

4- محاسبات آماری

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

220

فرمت فایل اصلی

doc

تعداد مشاهده

1809مشاهده