بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

تومان

درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .

بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

مقدمه 
درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ وخطیر ،علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید ،کوچکترین مشکلات پیامدهایی راخواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد ،این پیامدها نیز چشمگیرتر جلوه می نمایند .درواقع می توان گفت که اگر به ارزش کار توجه شود ،مشکلات بزرگ درکارهای کوچک شاید قابل چشم پوشی باشند اما مشکلات کوچک درکارهای بزرگ وشایسته نباید نادیده گرفته شوند وبا دیده غفلت از آنها گذشت .درک گذشته بشری به مانشان می دهد که پیشبرد کارها وتحقق اهداف همواره مستلزم سازماندهی امور می باشد .بر این اساس سازمانهای مختلف جهت تحقق اهداف مختلف به منصه ظهور می رسند .هدف توسعه وپیشرفت درهر جامعه مسلماٌ با ارزشترین هدف هر جامعه به حساب می آید وتحقق این هدف را باید سازمانهایی بر عهده گیرند . شاید بتوان گفت که مراکز علمی وپژوهشی وبخصوص دانشگاهها مهمترین مؤسساتی می باشند که می توانند بیشترین کمک راجهت محقق ساختن این هدف داشته باشند .اینکه جامعه تا چه اندازه ودرکدام زمینه ها بتواند پیشرفت وتوسعه یابد ،دردرجه اول به عملکرد همین مؤسسات وابسته باز می گردد .به عبارتی می توان گفت هر اندازه زمینه لازم برای فعالیت مؤسسات علمی وپژوهشی بیشتر فراهم گردد ،می توان عملکرد بهتری رااز آنها انتظار داشت .
همان طور که اشاره شد هر اندازه نوع کار خطیر وبا ارزشتر باشد وجود مشکلات حتی درسطح پایین ،لطمات بیشتری خواهد داشت .حال با توجه به رسالت عظیم دانشگاهها باید دید که چه مشکلاتی پیش روی این مراکز وجود دارد .

مقدمه
هدف ارزشيابي
محدوديتهاي طرح ارزشيابي
عوامل مورد ارزشيابی
توصيف نظام (برنامه )
سوالهاي مورد ارزشيابي
طرح ارزشيابی وشيوه اجرای آن
ابزار اندازه گيري
روشهاي گرد آوري داده ها
گروه آموزشی صنایع دستی 

زمینه های آموزشی گروه ؛
گروه علوم اجتماعی
گروه قرآن وعلوم حدیث ( الهیات )
گروه معارف اسلامی
گروه زبان وادبیات فارسی
گروه آموزشی حسابداری
گروه علوم سياسي
گروه علوم تربیتی– گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی-
گروه چغرافيا وبرنامه ريزي شهري
گروه زبانهاي خارجه
گروه معماری
گروه آموزشي تربيت بدني
مسائل و مشكلات مدير گروههاي آموزشي دانشگاه مازندران
مدير گروه حسابداري :
مدير گروه معارف اسلامي :
مدير گروه جغرافيا
مدير گروه علوم سياسي :
مدير گروه تربيت بدني :
مدير گروه معماري
زمينه پژوهشي مديرگروههاي دانشگاه مازندران
نتيجه گيري

بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

74

فرمت فایل اصلی

doc

تعداد مشاهده

2158مشاهده