بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید دانشگاه

16 تومان

بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید دانشگاه

بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید دانشگاه

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات
الف- مقدمه
ب- بیان مسأله
ج- اهمیت و ضرورت پژوهش
د- اهداف پژوهش

فصل دوم : ادبیات تحقیق
الف- مقدمه
ب- پیشینه تحقیق
ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
د- مبانی مفهومی تحقیق

فصل سوم : روش شناسی
الف- مقدمه
ب- روش تحقیق
ج- جامعه آماری تحقیق
د- حجم نمونه
ه- شیوه نمونه گیری
و – فرضیات تحقیق
و- 1- سوالات اصلی تحقیق
ز- روش گردآوری اطلاعات
ح- پیش آزمون، روایی (Validity) و اعتبار ((Reliability
ط- متغیرهای پژوهش
ی- تعریف عملیاتی متغیرها
س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : نتایج یافته ها

جداول و نمودارها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
الف- مقدمه
ب- نتیجه گیری
ب- 1- ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان
ب- 2- توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق
د- پیشنهادات و محدودیتها

بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید دانشگاه

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

158

فرمت فایل اصلی

doc

تعداد مشاهده

1960مشاهده