بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

تومان

بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

تعريف سازمان
سازمان عبارت از يك رشته منظم و عقلايي است كه بين افرادي كه وظايف پيچيده و متعددي را انجام مي دهند، و كثرت تعداد آنان به قدري است كه نمي توانند با هم در تماس نزديك باشند، به منظور تامين هدف هاي مشترك خاص برقرار مي گردد .
سازمان عبارت است از مراحل تشخيص و گروه بندي فعاليت ها، تعيين و تفويض اختيار و مسئوليت ها و برقراري ارتباط بين افراد به منظور حسن انجام كار، به طوري كه هدف يا هدف هاي مورد نظر در حد مطلوب تحقق يابند .
«تعريف سازمان از نظر بارنارد»: يك سيستم فعالیتها يا نيروهاي خودآگاه و هماهنگ شخصي يا يك سيستم فعاليت هاي وابسته به هم مي باشد .

فهرست مطالب :
عنوان : صفحه :
فصل اول :
تعریف سازمان 1
انواع سازمان 1
ترکیب سازمانی 2
نظریه های سازمانی 3
نظریه سازمان رسمی 3
ویژگیهای بوروکراسی 4
نوع شناسی اقتدار 5
نظریه تیلور 6
نظریه هانری فایول 7
اهداف سازمان ها 8
اهمیت مطالعه سازمان 10
فصل دوم :
ساخت و نظام آموزش و پرورش 11
تالکوت پارسونز 15
عناصر اولیه نظام پارسونزی 16
نظام ها و محیط ها 19
چه نوع نظام هایی وجود دارد 26
روابط سیبرنتیک میان چهار جزء نظام کل 31
تکامل اجتماعی 35
تحقیق در انواع اجتماعات و جوامع 40
نظریه کنش پارسونز 41
واحد کنشی 42
اشکالات نظریه کنش پارسونز 44
کارهای اخید در زمینه نظریه کنش 46
مسائل کارکردی سازمان ها 47
محدودیت های نظریه سیستمی پارسونز 52
کتابنامه 55

بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

55

فرمت فایل اصلی

doc

تعداد مشاهده

1769مشاهده