بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

تومان

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

فهرست مطالب :

فصل اول :

طرح تحقیق …………………………….. 1

مقدمه ……………………………… 1

بیان مسئله ……………………………. 6

اهداف تحقیق …………………………… 7

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………. 8

فرضیه های تحقیق ……………………….. 9

تعاریف ………………………………. 10

روش تحقیق ……………………………. 12

روش جمع آوری اطلاعات …………………… 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق …………………………. 14

کارکردهای خانواده……………………… 14

انواع خانواده از بعد تربیتی…………….. 17

روابط و نظام ارزشی خانواده …………….. 19

تاریخچه کودکان استثنائی ……………….. 20

خصوصیات دانش آموزان دیر آموز……………. 21

ملاکهای تشخیص دیرآموزان…………………. 22

طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی …………….. 23

علل عقب ماندگی ذهنی …………………… 26

فصل سوم : روش تحقیق

نوع تحقیق ……………………………. 40

جامعه و نمونه آماری پژوهش ……………… 41

روش نمونه گیری ……………………….. 41

ابزار اندازه گیری …………………….. 43

روش جمع آوری اطلاعات …………………… 43

شاخص اعبار روائی ……………………… 44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها …………………. 46

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

یافته ها و پیشنهادات…………………… 61

پیشنهادات این پژوهش …………………… 64

محدودیت های تحقیق …………………….. 66

فهرست منابع ………………………….. 67

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

6500

فرمت فایل اصلی

doc

تعداد مشاهده

1302مشاهده