تاريخچه تشكيل مدارس در ايران

تومان

تاريخچه تشكيل مدارس در ايران

تاريخچه تشكيل مدارس در ايران

مقدمه :
بچه با حركات دست و پا كم كم مهارتها را ياد مي گيرد و با مشاهده رفتار و حركات اطرافيان , عادات و آداب آنها را جذب ميكند و با رد يا قبول دنيايي كه براي خود ساخته , آن را تجربه مي كند . پس بيشتر از طريق آزمايش تا خطا , شادي تا غم , تجربه تا تلقين و گفتگو تا هدايت , مسائل را فرا مي گيرد .
در نتيجه كودك بيشتر از طريق عشق ,از راه شكيبايي ,از طريق درك و فهم ,از راه احساس تعلق داشتن به ديگري ,از طريق عملي و از راه احساس موجوديت كردن ,مسائل را مي آموزد .با گذشت هر روز از زنمدگي ,طفل اندكي از آنچه از ديگران مي دانند ,مي انديشند و درك مي كنند ,را فرا مي گيرد .
اگر خوب دقت كنيم مي بينيم بچه ها از نظر استعدادها يي كه دارند با يكديگر متفاوتند .دو كودك را نمي توان پيدا كرد كه از همه لحاظ شبيه هم باشند .مثلاً اگر در كلاس درس سوالاتي از آنان شود هر كدام از اين دانش آموزان به وسيله هوش و استعداد هاي ذاتي كه دارند ,جوابهاي گوناگوني را خواهند داد.
لذا روانشناسان و جامعه شناسان با كمك علم زيست شناسي ,پرونده تحصيلي را جهت هر يك از محصلين اتداع نموده اند كه هر يك از اين پرونده ها ,مي توانند بيانگر خصوصيات و شايستگي هاي فرد فرد دانش آموزان باشد .
امروزه همه تلاش ها كنكا شها و تحقيقات به اين جهت است كه تمام نو نهالان براي تعليم و تربيت بهتر و ترقي و تكامل بايد از همه متمايز و شناخته شوند .
 آگاهي از تفاوتهاي فردي مي تواند ما را در حل بسياري از دشواريها ياري دهد ,وقتي قبول كرديم كه انسانها از نظر تواناييهاي ذاتي و اكتسابي تفاوت دارند ,در پي اين نخواهيم بود كه از همه ,رفتارهاي يكساني را انتظار داشته باشيم .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
– مقدمه 2
فصل اول :
– مساله تحقيق 4
– اهميت و ضرورت تحقيق 6
– طرح تحقيق 6
– سوالات تحقيق 7
– فرضيه (هاي ) تحقيق 8
– تعريف عملياتي اصطلاحات تحقيق 9
فصل دوم :
پيشينه تحقيق 10
تاريخچه تشكيل مدارس در ايران 10
فصل سوم :
– روش تحقيق 16
– جامعه آماري 17
– نمونه آماري 17
– حجم نمونه و روش نمونه گيري 17
– ابزارهاي تحقيق 17
– روش تجزيه و تحليل 17

فصل چهارم :
– مقدمه 34
– جداول

فصل پنجم :
– تجزيه و تحليل خلاصه هاي مطالب 40
– آزمون بينه و سيمون 47
– محدوديت ها 50
– پيشنهادات 51
– منابع 52

فهرست نمودار
عنوان صفحه
– نمودار 1-2 33
– نمودار 4-1-2 33
– نمودار 1-3 34
– نمودار 4-1-3 34
– نمودار 1-6 35
– نمودار 4-1-6 35
– نمودار 1-10 36
– نمودار 4-1-10 36
– نمودار 1-12 37
– نمودار 4-1-12 37
– نمودار 1-14 38
– نمودار 4-1-14 38
– جدول درصد و فراواني 39

تاريخچه تشكيل مدارس در ايران

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

55

فرمت فایل اصلی

doc

تعداد مشاهده

2196مشاهده