پروژه جوانان

تومان

يكي ازوظايف مهم درتعليم وتربيت يك نسل، ياري دادن آن براي يافتن هويت خويش است . روان شناسان، دوره نوجواني يعني حد فاصل بين 13 تا 18 سالگي را دوره حساسي براي يافتن هويت مي دانند.

پروژه جوانان

 هويت يابي
(يكي ازوظايف مهم درتعليم وتربيت يك نسل، ياري دادن آن براي يافتن هويت خويش است . روان شناسان، دوره نوجواني يعني حد فاصل بين 13 تا 18 سالگي را دوره حساسي براي يافتن هويت مي دانند.درصورتي كه نوجوان بتواند دراين مدت براي خويش تصويري رضايت بخش واميد آفرين بدست آورد، مراحل بعدي زندگي را با تعادل، پرشور وپرتحرك آغاز خواهد كرد. نوجوان درچنين وضعيتي قدم دردوره هاي جهاني خواهدگذاشت، به گونه اي كه مي داند چه   مي خواهد ومي داند كه چه راهي پيش رو دارد وچه بايد بخواهد. درصورت تحقق ناپذيري اين هويت ، نوجوان دچار‹‹ آشفتگي نقش ›› خواهد شد. يعني درمورد خود ونحوه رفتاري كه  مي بايدداشته باشد ، دچار ترديدي مي شود.درچنين صورتي، انتخاب يك الگوي مشخص براي او مشكل خواهد شد به همين لحاظ ممكن است هرچند صباحي، به رنگي وشكلي درآيد. 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: شخصيت انساني ومعني جوان
بخش اول: هويت يابي 2
بخش دوم: معني جوان ونوجوان 4
درباره جوان 5
فصل دوم: بلوغ رواني واجتماعي جوان
بخش سوم: بلوغ رواني وجنسي جوان 7
رشد اجتماعي 10
فصل سوم: بررسي مشكلات سني
بخش چهارم: بررسي مشكلات سني 12
بخش پنجم: مشكلات ونيازهاي دوره ي جواني ونوجواني 14
افسردگي 16
اضطراب 18
بخش ششم: اعتياد درجوانان
نقش شخصيت دراعتياد 20
اعتياد وموادمخدردرنوجوانان 22
بخش هفتم: آسيب هاي اجتماعي دررابطه با جنس مخالف
الگوپذيري ورابطه با جنس مخالف 25
آآسيب هاي اجتماعي دختر وپسر 26

فصل چهارم: نقش خانواده
بخش هشتم: هنجارهايي درتربيت 29
روش پرورش جوانان ونوجوانان 29
نقش خانواده 32
برخوردهاي نامطلوب 33
بخش نهم: توصيه هاي بهتر براي ارتباط باجوانان 35
نكته اي به والدين(رشد اجتماعي) 37
پدرها ومادر ها حتماً بخوانند 37
بخش دهم: آسيب ها وموانع اجتماعي
پسران ايراني شغل مي خواهند 40
ازدواج 42
فراردختران عواقب ومشكلات آن 45
آسيب هاي اجتماعي فرار پسران 50
جوانان ديروز 55
ضمائم 60

پروژه جوانان

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

45

فرمت فایل اصلی

doc

تعداد مشاهده

2269مشاهده