کتاب انرژی های نوین

32 تومان

این کتاب در مورد انرژی های نوین در 390 صفحه در قالب ورد می باشد.

کتاب انرژی های نوین

6 -ضرورت استفاده از انرژي هاي نوين: 29
6-1- انواع انرژي‌هاي تجديد و ميزان بهره برداري از آنها در جهان : 31
6-2- معرفي اجمالي انواع انرژي هاي نوين: 32
6-2-1-انرژي خورشيدي و ساختار آن000 000 32
6-3- کاربردهاي انرژي خورشيد. 34
6-4- استفاده از انرژي حرارتي خورشيد. 34
6-4-1-کاربردهاي نيروگاهي000000 34
6-4-2-نيروگاههاي حرارتي خورشيد از نوع سهموي خطي000000 35
6-4-3-نيروگاههاي حرارتي از نوع دريافت کننده مرکزي000000 36
6-4-4- نيروگاه‌هاي حرارتي از نوع بشقابي0000000 37
6-4-5-دودکش‌هاي خورشيدي00000 37
6-4-5-1-مزاياي نيروگاههاي خورشيدي000 37
6-4-6-کاربردهاي غير نيروگاهي00000000 38
6-5- انرژي فتوولتائيک و ساختار آن. 41
6-5-1-1-ب-مصرف کننده با بار الکتريکي0000000 43
6-5-2-مصارف و کاربردهاي انرژي فتوولتائيک به طور مختصر از اين قرارند:00 43
6-6- انرژي باد 44
6-7- تاريخچه 45
6-8- برق بادي در مقياس‌هاي کوچک.. 49
6-8-1-استفاده از زمين براي ساخت توربين0000 49
6-9- بزرگترين توربين بادي جهان. 50
6-10- انرژي زمين‌گرمايي. 50
6-11- انواع فناوريهاي تبديل. 51
6-11-1-نيروگاه‌هاي بخار خشک0000 51
6-11-2-نيروگاه‌هاي تبديل به بخار سيال (Flash Steam) 52
6-11-3-نيروگاه چرخه دوگانه00000 52
6-12- مزاياي انرژي زمين گرمايي. 52
6-13- معايب انرژي زمين گرمايي. 53
6-14- نيروگاه زمين گرمايي در ايران. 54
6-15- انرژي جزر و مد. 54
6-16 نرژي امواج دريا 57
6-17- طبقه بندي امواج دريا 58
6-18 نيروي برق‌آبي. 59
6-19 زيست‌توده 62
6-19-1-ساختار شيميايي زيست توده000000 62
6-20- محدوديتهاي انرژيهاي تجديد پذير 63
7 -معرفي بيوگاز 64
7-1- تاريخچه توليد بيوگاز 67
7-2- منابع زيست توده جهت توليد بيوگاز 69
7-3- مهمترين منابع زيست توده که در توليد بيوگاز نقش دارند: 71
7-3-1-فضولات دامپروري :0000 71
7-3-2-ضايعات کشاورزي :000000 71
7-3-3-ضايعات صنايع غذايي00000 73
7-3-4-پتانسيل توليد بيوگاز از مواد مختلف از اين قرار است:000000 74
7-3-5-چكيده پتانسيل توليد بيوگاز از زائدات كشاورزي در 35 درجه 00 74
7-3-6-جدول مقايسه خواص برخي گازهاي رايج با بيوگاز00 0 75
7-3-7-جدول مقايسه بيوگاز با ساير مواد سوختي00000 76
7-4- انواع واکنشها براي حذف مواد آلي: 78
7-5- اصول هضم بي هوازي: 79
7-6- مراحل و واکنش هاي توليد بيوگاز: 84
7-7- دلايل ارجحيت بيوگاز به ساير انرژيهاي تجديد پذير: 89
7-8- معايب سيستم بيوگاز: 100
7-9- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بي‎ هوازي و توليد بيوگاز: 101
7-10- بيوگاز و کود حاصله از آن: 113
7-11- برخي از خصوصيات کود بيوگازي: 114
7-12- مراحل ساخت واحد بيوگاز با تمام جزئيات آن: 120
7-12-1-روش هاي انجام آزمايش:00000 121
7-12-2-آيتمهايي که بايد در طول زمان آزمايش اندازه گيري و بررسي شوند؟00000 122
7-13- مرداب هاي مصنوعي. 129
7-14- توليد انرژي. 130
7-15- بيوگاز و برق حاصل از آن: 131
7-16- مزاياي بيوگاز: 134
7-16-1-امنيت انرژي 135
7-16-2بيوگاز همچنين داراي منافع عمومي زير مي باشد: 136
8 -لندفیل. 141
8-1- پسماند چیست؟ 143
8-2- فرآیند تولید بیوگاز در لندفیل. 148
8-3- ساختار كلي لندفيل هاي مدرن. 149
8-4- تكنيكهاي مختلف جمع آوري گاز لندفيل ها 150
8-5- طراحي گودالهاي دفن زباله ‏ 154
8-6- سيستمهاي جمع آوري گاز غيرفعال: ‏ 158
8-7- طرح مناسب لندفيل ها 159
8-8- فراورده های جانبی لندفیل: 160
هزينه احداث لندفيل. 160
9 -بیومس.. 152
9-1- معرفی بیومس: 152
9-2- فرآيندهاي تبديل انرژي بيومس و كاربرد هاي آنها: 157
9-3- روشهای تبدیل بیومس به انرژی قابل استفاده: 158
9-4- انواع نيروگاههاي بيومس: 159
10 -بیوگاز در جهان 152
10-1- کره 157
10-2- چین. 158
10-3- پاکستان. 162
10-4- نیجریه 162
10-5- ژاپن. 163
10-6- سوئد. 164
10-7- فیلیپین. 165
10-8- گواتما 166
10-9- انگلیس.. 167
10-10- برزیل. 167
10-11- آلمان. 168
10-12 نروژ 169
10-13- ایران. 170
11 -انرژی و وضعیت آن در ایران 152
11-1- چگونگی توزیع مصرف انرژی در ایران. 195
11-2 وضعيت و پتانسيل هاي فعلي توزيع انواع حامل هاي انرژي. 196
11-3 مزاياي تدوين طرح جامع انرژي. 197
12 – نگاهي به تاريخچة بيوگاز در ايران 201
12-1- تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه بیوگاز: 203
12-2- پتانسيل توليد بيوگاز در ايران. 203
12-3- بيوگاز را مي توان از تخمير سه گونه زيست توده بدست آورد: 204
12-4- منابع تولید بیوگاز 207
12-5- اولویتهای استفاده از بیوگاز در ایران. 208
12-6- عوامل بازدارنده در گسترش فن‎آوريهاي توليد بيوگاز در ايران. 209
12-7- علل و ضرورت امکان استفاده از بیوگاز در ایران: 212
12-8- استفاده بهينه از دستگاههای بيوگاز در ايران. 213
12-9 پیشنهاداتی برای سیاست گزاری. 214
12-10- مزایای بیوگاز 215
12-11- محدوديت ها 218
12-12- نتیجه گیری. 218
13 -فناوری بیوگاز در مقیاس شهری. 221
13-1- رآكتورهاي بي هوازي. 222
13-2- بازیابی فاضلاب. 226
13-2-1-1-آرایش اصلی دستگاه های بیوگاز0000000000 228
13-3- طراحی دستگاه های بیوگاز: 228
13-4- قسمتهای مختلف یک سایت بیوگاز 230
13-5- ساختار کلی دستگاههای تولید بیوگاز: 231
13-6- جاذب های بیوگاز 233
13-7- حوضچه ورودي: 234
13-8- حوضچه خروجي: 235
13-9- تانك تخمير 236
13-10- محفظه گاز: 238
13-11- انواع راکتورها 242
13-11-1-راکتور آزمایشگاهی:00000000 242
13-11-2-راکتور نیمه صنعتی:0000 242
13-12- دوام و بقا : 243
13-13- طرح ریزی دستگاه های بیوگاز: 244
13-14- جاذب های افقی. 248
13-15- دستگاه مشترک بیوگاز 248
13-16- جاذب عمودی استاندارد کشاورزی. 249
13-17- جاذب عمومی بزرگ: 250
13-18- دستگاه بيوگاز با سرپوش گاز و مخزن تخميري به صورت واحد و با حجم ثابت (مدل چيني) :‏ 251
13-19- دستگاه های چینی بیو گازی با قبه –ثابت: 254
13-20- دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي) ‏ 257
13-21- دستگاه بيوگاز در مدل تايواني. 264
13-22- واحدهای بالونی: 264
13-23- دستگاه بیوگاز نوع فرانسوی. 265
13-24- دستگاه بیوگاز با لوله های چرمی. 266
13-25- دستگاه بیوگازی با کیسه ی پلی اتیلن. 268
13-26- انواع واحدهاي ساخته شده در ايران. 269
13-27- در یک تقسیم بندی دیگر دستگاههای بیوگاز به دو گروه تقسیم می شوند: 271
13-28- انواع هاضمهاي بيهوازي. 272
13-28-1-ناپيوسته:(Batch)………………… 272
13-28-2-پيوسته:(Continious)00000000 272
13-28-3-نيمه پيوسته continious) :(Semi0000 272
13-29- بارگیری (loading): استفاده از سیستم بیوگاز و دستگاه تخمیر به دو صورت انجام می گیرد: 273
13-29-1-سیستم بسته (bach type ):0 273
13-29-2-سیستم پیوسته (continues type ) :00 274
13-30- طراحی سیستم تولید بیوگاز: 275
13-30-1-حوضچه رسوب:0000 275
13-30-2-هاضم:0000000000 275
13-30-3-مخزن گاز:00000 275
13-30-4-ابعاد مخزن گاز:000000000 276
13-30-5-استفاده از گاز تولیدی:000000 276
13-31- معرفي بخشهاي مختلف نيروگاه بيوگازي. 277
13-31-1-بخش تفكيك زباله و تامين پسماندهاي آلي 000000 277
13-31-2-واحد هضم بيهوازي و توليد بيوگاز0000000 277
13-31-3-واحد توليد برق و حرارت000000000000 278
13-31-4-ساير واحدها00000000 278
13-32 مقیاس سیستمهای بیوگاز 279
13-32-1-سیستم بیوگاز خانگی )کوچک(0000000 279
13-32-2-سیستم بیوگاز متوسط00000000 280
13-32-3-سستم بیوگاز بزرگ000000 281
14 -جمع آوري گاز و كاربردهای آن 283
14-1- وسايل تعيين حجم گاز توليدي و آناليز بيوگاز 284
14-2-جداسازی انواع ناخالصی ها از گاز زیستی. 284
14-2-1-سولفورزدایی :00000000 284
14-2-2-رطوبت گیری:00000 287
14-2-3-زدودن دی اکسید کربن :00000 287
14-2-4-فشرده سازی گاز تولیدی 00000000 287
14-3- گازی که از دستگاه هاضم حاصل می گردد دارای مصارف و کاربردهای زیادی می باشد از جمله: 287
14-4- سوخت خانگی. 292
14-5- مصرف وسایل مختلف در یک خانه روستایی مدرن به قرار زیر ارزیابی می شود: 293

کتاب انرژی های نوین

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

390

فرمت فایل اصلی

docx

تعداد مشاهده

1374مشاهده